1400/06/24
واكسيناسيون كرونا در مناطق صعب العبور گزند و سنجدک از توابع تمین شهرستان میرجاوه
واكسيناسيون كرونا در مناطق صعب العبور گزند و سنجدک از توابع تمین شهرستان میرجاوه
1400/01/31
توزیع رایگان ماسک در شهرستان مرزی میرجاوه در قالب طرح کشوری «یک نفس همدلی»
توزیع رایگان ماسک در شهرستان مرزی میرجاوه در قالب طرح کشوری «یک نفس همدلی»
1400/01/30
مراسم قدردانی از زحمات همکاران آزمایشگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه
مراسم قدردانی از زحمات همکاران آزمایشگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان میرجاوه
1400/01/16
آغاز عملیات سمپاشی و جونده کشی در کانون های جدید سالک بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه
آغاز عملیات سمپاشی و جونده کشی در کانون های جدید سالک بخش ریگ ملک شهرستان میرجاوه